Επιδοτήσεις – Επιχειρησιακά Προγράμματα

Η εταιρεία μας προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την διεκδίκηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων. Με έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση η εταιρεία Broulias Λογιστική και Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική αναλαμβάνει την υποστήριξη και παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων:

 • ΕΣΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Περιφερειακά, Leader)

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

 • Διερεύνηση επιχειρηματικών αναγκών ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και επιλογή τρόπων προσαρμογής της στα νέα δεδομένα της σύγχρονης οικονομίας.
 • Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τους όρους ένταξης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ή τις δεσμεύσεις του πελάτη πριν την σύνταξη και κατάθεση του φάκελου επιδότησης.
 • Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή του.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού δαπανών.
 • Καταγραφή του ιστορικού της επιχείρησης και του προβλεπόμενου επενδυτικού σχεδίου σε συνεργασία με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
 • Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της επένδυσης, της κάλυψης του χρηματοδοτικού σχήματος, της επιλογής του σχεδίου προβολής – προώθησης και του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης σας.
 • Τεκμηρίωση των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης.
 • Συλλογή και αποστολή των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων για τον φάκελο υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου.
 • Έλεγχος των δικαιολογητικών & των οικονομικών προσφορών (επιλέξιμων δαπανών).
 • Διαχείριση του έργου μετά την εγκριτική απόφαση του φορέα έλεγχου του προγράμματος που περιλαμβάνει εκπόνηση των προβλεπόμενων ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου, συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα τιμολόγησης, πληρωμών τεκμηρίωσης και ελέγχου των παραστατικών.