Πρωτεύον στόχος κάθε επιχείρησης είναι η μείωση του κόστους και η βελτίωση της λειτουργίας τους. Η ανάθεση εργασιών σε έμπειρους και εξειδικευμένους, εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην επιχειρηματική στρατηγική.

Μείωση λειτουργικού κόστους

Ίσως το προφανέστερο όφελος για κάθε επιχείρηση, αφού μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη στον βαθμό που επιχείρηση επιθυμεί τις λειτουργίες λογιστηρίου-μισθοδοσίας, (από την επίβλεψη μέχρι την πλήρη διαχείριση), σε κόστος αρκετά χαμηλότερο από την αντίστοιχη «εσωτερική» διαχείριση των λειτουργιών αυτών.

Αποδέσμευση πόρων

Συνεπώς η επιχείρηση απαλλάσσεται από τις συγκεκριμένες λειτουργίες, και απελευθερώνει πόρους τους οποίους μπορεί να επικεντρώσει και να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά, στον κύριο στόχο της, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά της.

Αύξηση της ποιότητας

Οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες γνωρίζουν καλά το αντικείμενο που αναλαμβάνουν, έχουν επενδύσει σε ικανό προσωπικό και προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και είναι η δουλειά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους, σε τομείς όπως οι παρακάτω:


Συμμόρφωση

Ο επαγγελματίας συνεργάτης κατέχει υψηλό βαθμό γνώσης του θεσμικού πλαισίου και έχει συνεχή ενημέρωση των νέων νόμων και τάσεων, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και την αποφυγή λαθών, παρατυπιών και προστίμων.

Πληροφόρηση

Το λογιστήριο της επιχείρησης κρύβει πηγές πληροφόρησης που μπορεί να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Έλεγχος

Η αντικειμενικότητα και η σχετική «απόσταση» ενός εξωτερικού συνεργάτη από το εσωτερικό καθημερινό εργασιακό περιβάλλον αποτελεί εγγύηση για την τήρηση διαδικασιών και τον έλεγχο των λειτουργιών.

Εμπειρία & γνώση

Η πρόσβαση στη συσσωρευμένη γνώση και τη μεγάλη εμπειρία ενός εξωτερικού συμβούλου μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για την επιχείρηση και σε άλλους τομείς.

Η Μπρούλιας Λογιστική – Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική ειδικεύεται στην παροχή αξιόπιστων και έγκυρων υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών, τη Λογιστική Υποστήριξη φορέων του Δημοσίου, την εκπόνηση Οικονομοτεχνικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών, την Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, καθώς και τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Οργάνωση και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.